seo.in-house.page-title seo.in-house.page-title
KHAI GIẢNG: 03/08/2024 TẠI TP.HCM

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN BỞI
PACE VÀ 5 ĐỐI TÁC DANH TIẾNG TOÀN CẦU

Mục tiêu chương trình
 • Giúp các nhà lãnh đạo hiểu sâu sắc hơn những thách thức của thời cuộc đối với con người nói chung và đối với quản trị và kinh doanh nói riêng trong bối cảnh mới.
   
 • Cung cấp một giải pháp tổng thể, toàn diện và chuyên sâu nhằm giúp các nhà lãnh đạo kiến tạo tinh thần đột-phá-liên-tục và phát triển năng lực đột phá bền vững của mình để góp phần đưa doanh nghiệp của mình bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh mới.
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 • Đào tạo chiêu sinh (Public Training): Chương trình đào tạo có lịch học được sắp xếp rất linh hoạt, phù hợp với lịch trình làm việc bận rộn của các nhà lãnh đạo cấp cao.
   
 • Đào tạo nội bộ (In-house Training): Đào tạo riêng cho từng doanh nghiệp theo chương trình chuẩn (chương trình public), hoặc được thiết kế riêng về nội dung, thời lượng và lịch học để phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
Chương trình BLP giúp các nhà lãnh đạo phát triển năng lực đột phá của mình một cách tổng thể, toàn diện và chuyên sâu về cả 6 khía cạnh trọng yếu của quản trị doanh nghiệp (theo Mô hình “Lãnh đạo Đột phá”):
 
Đột phá về Tư Tưởng

Thực sự khai mở tâm trí & giải phóng tiềm năng của mình

Đột phá về Lãnh Đạo

Định nghĩa lại lãnh đạo, đột phá và nâng tầm lãnh đạo

Đột phá về Chiến Lược

Liên tục đưa ra chiến lược vừa đột phá, vừa nhân văn

Đột phá về Con Người

Thu hút nhân tài, phát huy tài năng & gắn kết đội ngũ

Đột phá về Hệ Thống

Kiến tạo hệ thống xuất sắc để thực thi chiến lược đột phá

Đột phá về Văn Hóa

Kiến tạo văn hóa chiến thắng và môi trường hạnh phúc

 

Hệ thống môn học
BLP Course Catalog

Tư tưởng
Ideologies

Bàn về Sự học Learning Revolution
Quản trị Cuộc đời Life Management

Lãnh đạo
Leadership

Lãnh đạo tầm vóc Leadership Greatness
Kỹ năng Lãnh đạo SLII The SLII Experience

Chiến lược
Strategy

Chiến lược Đột phá Disruptive Strategy
Bản đồ Chiến lược Strategy Maps

Con người
People

Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo Human Resources Management for Leaders
Đào luyện Đội ngũ Coaching Essentials

Hệ thống
System

Mô hình "4 Nguyên tắc Thực thi" "4 Disciplines of Execution" Model
Hệ thống KPI & OKR KPI & OKR System

Văn hóa
Culture

Văn hóa "7 Thói quen Hiệu quả" The 7 Habits of Highly Effective People
Văn hóa "Tốc độ Niềm tin" Leading at the Speed of Trust
Tư tưởng / Ideologies

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp người học “định nghĩa lại sự học”, “định nghĩa lại bản thân” và “tư duy lại những vấn đề căn cốt nhất của con người”; biết cách hình thành hệ thống tinh thần và tư tưởng, cũng như hệ giá trị và các quan niệm về những vấn đề quan trọng cho Sự học, Sự đời và đặc biệt là cho hành trình “Tái tạo doanh nghiệp” của mình.

ban-ve-su-hoc

Sẽ mất rất nhiều năm để tạo ra một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng một cuộc cách mạng sự học của mỗi người thì có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng, ngay tức thì, nếu mình muốn.” - Giản Tư Trung

Chuyên đề này nhằm “định nghĩa lại” sự học của con người nói chung và sự học của nhà lãnh đạo nói riêng trong thời đại ngày nay. Có thể nói đây là một trong những chuyên đề đào tạo kinh điển nhất của Trường PACE kể từ ngày thành lập, một chuyên đề mà hầu như 100% các doanh nhân và các nhà lãnh đạo đều tâm đắc và hào hứng. Chuyên đề này sẽ tạo tiền đề và nền tảng thành công cho sự học của mỗi nhà lãnh đạo không chỉ trong một chương trình đào tạo, mà còn trong cả phần đời còn lại của mình. Ngoài ra, chuyên đề này không chỉ bàn về sự học của bản thân nhà lãnh đạo, mà còn bàn về cách thức xây dựng một “Tổ chức học tập” cho chính doanh nghiệp của mình.

lmp

PACE là nơi khởi xướng và khai sinh ra LMP tại Việt Nam kể từ năm 2006. Chương trình này không chỉ trang bị cho mỗi cá nhân một hệ thống tư duy và phương pháp để biết cách lãnh đạo bản thân và làm chủ cuộc sống của mình, mà còn vô cùng ý nghĩa với các cấp quản lý lãnh đạo. Bởi lẽ, nhiều nhà quản lý và lãnh đạo cũng đã bắt đầu hiểu rằng: Trong một kỷ nguyên mà con người ngày càng độc lập và tự do thì tương lai của lãnh đạo là Lãnh-đạo-mà-không-lãnh- đạo, và tương lai của quản trị là quản-trị-mà-không-quản-trị. Nói cách khác, mô hình quản trị tương lai chính là, “quản trị bằng văn hóa”, hay “quản trị bằng tự trị”.

Trong mô hình “quản trị bằng tự trị” này, người ta sẽ trả lời câu hỏi “How to lead people? / Làm thế nào để lãnh đạo người khác?” theo cách rất đặc biệt như sau: “The best way to lead people is to help people lead themselves / Cách tốt nhất để lãnh đạo người khác là giúp người đó biết cách tự lãnh đạo họ”. Hẳn nhiên, ta chỉ có thể “giúp người khác biết cách tự lãnh đạo họ” khi và chỉ khi ta cũng rất biết cách “lãnh đạo mình” và “lãnh đạo mình thành công”.

Như vậy, “quản trị cuộc đời” không chỉ là quản trị bản thân, mà còn là nền tảng của mọi quản trị khác (quản trị gia đình, quản trị đội ngũ, quản trị tổ chức, quản trị xã hội…), và đặc biệt là nền tảng cho một mô hình quản trị ưu việt (quản trị bằng văn hóa / quản trị bằng tự trị) trong một thời đại mà con người ngày càng trở nên tự do hơn.


Như vậy, có thể thấy, tư tưởng cốt lõi về “Sự học” và “Sự đời” chính là nền tảng thiết yếu cho “Sự lãnh đạo” và “Sự kinh doanh”, cũng như cho hành trình “tái tạo bản thân” và “tái tạo doanh nghiệp” của mỗi nhà lãnh đạo.

Lãnh đạo / Leadership

Nếu như FranklinCovey là tổ chức toàn cầu chuyên sâu về phát triển lãnh đạo và kiến tạo văn hóa thì “Lãnh Đạo Tầm Vóc / Leadership Greatness” hay “4 Vai trò Trọng yếu của Lãnh đạo / The 4 Essential Roles of Leadership“ được xem là chuyên đề phát triển lãnh đạo đinh chốt của FranklinCovey, được thiết kế chuyên biệt dành cho lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp dẫn đầu.

Mô hình “Lãnh Đạo Tầm Vóc” của FranklinCovey gồm 4 cấu phần (cũng là 4 vai trò trọng yếu của một nhà lãnh đạo tầm vóc): (1) Khơi dậy Niềm tin / Inspire Trust; (2) Kiến tạo tầm nhìn / Create Vision; (3) Thực thi chiến lược / Execute Strategy, và (4) Phát huy Tài năng / Coach Potential.

Chuyên đề này sẽ định nghĩa lại vai trò của lãnh đạo trong kỷ nguyên mới, đồng thời cung cấp cho người tham dự một công nghệ “tái tạo lãnh đạo” hoàn chỉnh bao gồm “Tư duy, Kỹ năng & Công cụ” (Mindset, Skillset & Toolset) để biết cách nâng tầm lãnh đạo của mình.

home_block_7

Cấu phần này gồm những môn học nhằm giúp học viên biết cách “định nghĩa lại lãnh đạo”, biết cách “tái tạo năng lực lãnh đạo” của mình, đồng thời biết cách phát triển tối đa tiềm năng lãnh đạo của bản thân để có thể dẫn dắt thành công đội ngũ của mình nhằm hiện thực hóa mọi mục tiêu và chiến lược của tổ chức:

slii

“Lãnh đạo Linh Hoạt với Mô hình SLII®” là chương trình phát triển lãnh đạo được triển khai rộng rãi nhất thế giới (the world’s most widely-used leadership training program) giúp nâng tầm phong cách lãnh đạo trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, với từng kiểu nhân viên.

SLII đã được nghiên cứu chuyên sâu và được chứng minh trên thực tế với Top 500 Fortune doanh nghiệp thế giới ứng dụng và đem về kết quả vượt trội.

Chiến lược / Strategy

Cấu phần này gồm nhựng môn học nhằm giúp học viên nắm bắt rõ cách thức hoạch định chiến lược và liên tục đưa ra những chiến lược đột phá và có tính lâu dài, đồng thời biết cách quản trị chiến lược đó một cách hiệu quả:

disruptive

Tái tạo về chiến lược đòi hỏi nhà lãnh đạo cần một cách tư duy khác, phương cách tiếp cận khác, không những với sản phẩm, với khách hàng, mà còn với thị trường, với vấn đề của xã hội.

Chuyên đề “Chiến lược đột phá” này sẽ giúp cho nhà lãnh đạo hiểu rõ về tư tưởng/ chiến lược nói chung và tư tưởng/ chiến lược kinh doanh nói riêng, đồng thời cung cấp cho nhà lãnh đạo một mô hình “Tư duy chiến lược đột phá” nhằm biết cách liên tục đưa ra chiến lược đột phá và ưu việt cho doanh nghiệp của mình.

Trong suốt hơn hai thập kỷ kể từ ngày thành lập, chuyên đề đặc biệt này của PACE đã cung cấp phương pháp luận góp phần cho việc hình thành tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược đột phá của hàng chục vạn công ty và tập đoàn đang hoạt động tại Việt Nam.

strategy-maps

Để đưa ra một chiến lược đột phá và khả thi đã khó, nhưng để chiến lược đó có thể đi vào công việc và cuộc sống hàng ngày không chỉ của cấp lãnh đạo và quản lý mà còn của những nhân viên bình thường nhất thì còn khó khăn hơn. Vậy có một câu hỏi mà nhà lãnh đạo nào cũng đặt ra và mong muốn có câu trả lời, đó là: “Làm sao để đưa chiến lược phát triển có thể đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi nhân viên trong toàn doanh nghiệp?” (How to bring strategy down to earth?).

Lời đáp nằm ở chuyên đề “Bản đồ Chiến lược” của Balanced Scorecard Việt Nam. Chuyên đề này trang bị cho nhà lãnh đạo một phương pháp luận vững chắc để không những hoạch định chiến lược (Planning Strategy) mà còn bản đồ hóa chiến lược đó (Mapping Strategy) nhằm giúp cho chiến lược đó có thể đi vào cuộc sống dễ dàng hơn. Chuyên đề cũng làm rõ tính liên đới giữa chiến lược công ty và hành trình tạo giá trị cho khách hàng, dựa theo phương pháp quản trị chiến lược nổi tiếng Balanced Scorecard (BSC).

Con người / People

Cấu phần này gồm những môn học giúp quản trị nguồn nhân lực, kiến tạo sự thay đổi, đem lại tiềm lực và sức mạnh “nội tại” bền vững của mỗi con người, từ đó phát huy tối đa giá trị và sức mạnh chung của cả đội ngũ doanh nghiệp:

hrm

Tài sản quý nhất hay sức mạnh lớn nhất của doanh nghiệp không phải nằm ở “Con người”, mà là ở tính “Đội ngũ” trong tập thể con người ấy. Tạo dựng một lực lượng nhân sự hùng mạnh, có tính đội ngũ cao để luôn gắn bó và cống hiến hết mình cho công ty là khao khát của bất kỳ nhà lãnh đạo doanh nghiệp nào trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt và trong môi trường kinh doanh biến động khôn lường ngày nay.

Chuyên đề này được PACE và SHRM (Tổ chức lớn nhất và có ảnh hưởng nhất thế giới về quản trị nhân sự) thực hiện, sẽ trang bị cho nhà lãnh đạo nắm bắt được xu hướng, tư duy, và phương pháp quản trị nhân lực tiên tiến bậc nhất hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh thách thức của thời đại, đòi hỏi nhà lãnh đạo không chỉ dừng lại ở việc xem con người là tài sản, mà còn là nguồn tri thức vô biên cần được “kích hoạt” và “định hướng” nhằm giúp công ty không chỉ đạt được những mục tiêu ngắn hạn trước mắt, mà còn cả những mục tiêu chiến lược lâu dài.

coaching

Mô hình lãnh đạo mà PACE chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp trong nhiều năm qua là: “The best way to lead people is helping people lead themselves / Cách tốt nhất để lãnh đạo người khác là giúp họ biết cách tự lãnh đạo mình”. Và cách tốt nhất để giúp các thành viên trong đội ngũ của mình biết cách tự lãnh đạo mình đó là đào tạo và huấn luyện họ.

Chương trình đặc biệt này của Blanchard sẽ cung cấp cho nhà lãnh đạo bộ tư duy, công cụ và phương pháp để biết cách đào luyện đội ngũ của mình một cách hiệu quả.

“Coaching Essentials” được phát triển bởi các nhà huấn luyện cao cấp của Blanchard / Blanchard Master Certified Coaches, đồng thời chương trình này cũng được dựa theo khung năng lực đào luyện hiệu quả được xây dựng bởi các Chuyên gia huấn luyện hàng đầu thế giới của Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế (ICF).

Hệ thống / System

Cấu phần này gồm nhựng môn học giúp kiến tạo nên một hệ thống quản trị hiệu quả và hoạt động bền vựng nhằm thúc đẩy quá trình thực thi chiến lược và nâng cao hiệu quả hoạt động của tựng cá nhân, tựng bộ phận và của toàn tổ chức:

4de

“Chỉ 15% nhân viên nhận biết được đâu là những mục tiêu quan trọng cần ưu tiên. Điều này dẫn đến một hệ quả tất yếu khác, đó là chỉ có 15% nhân viên có hứng thú với những mục tiêu quan trọng đó trong công ty” - Stephen R. Covey 

"4 Nguyên tắc Thực thi” được xem là giải pháp đào tạo và tư vấn độc đáo nhất của FranklinCovey nhằm giúp doanh nghiệp thực thi hiệu quả các mục tiêu và chiến lược của mình. Chuyên đề này sẽ triển khai phần đào tạo của giải pháp này và sẽ giới thiệu đến các nhà lãnh đạo mô hình “4 Nguyên tắc Thực thi” nhằm giúp các nhà lãnh đạo biết cách tạo nên văn hóa thực thi xuất sắc nơi từng con người trong doanh nghiệp.

kpi

Sự xuất hiện của Balanced Scorecard (BSC), Key Performance Indicators (KPI) và Objectives and Key Results (OKR) đã làm cho việc quản trị theo mục tiêu (MBO), quản trị thành tích (PM) và việc đánh giá thành tích của cá nhân và đội ngũ khả thi hơn rất nhiều.

Chuyên đề này giúp các nhà lãnh đạo hiểu rõ những nguyên lý cốt lõi nhất của MBO và PM, đồng thời biết được đâu là những KPI & OKR cần xây dựng và biết cách xây dựng Hệ thống KPI & OKR cho từng nhân viên, từng bộ phận, từng đơn vị và cho cả doanh nghiệp của mình.

Văn hóa / Culture

Cấu phần này gồm những môn học cung cấp phương pháp và giải pháp tối ưu để cùng lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng và kiến tạo 3 “văn hóa” quan trọng nhất cho mọi doanh nghiệp, đó là “văn hóa hiệu quả”, “văn hóa đáng tin” và “văn hóa khách hàng trung thành”:

7-habits

Đây là giải pháp đinh chốt bậc nhất của FranklinCovey, được xây dựng dựa trên những giá trị phổ quát (universal values) và những nguyên lý trường tồn (timeless principles) về tính hiệu quả, được ví như “hệ điều hành” về tính hiệu quả cho con người. Chuyên đề này được xem là một kiệt tác trong lĩnh vực đào tạo, một chuyên đề đào tạo lãnh đạo có ảnh hưởng nhất mọi thời đại và là một hành trình khai phá và đào luyện bản thân đầy thách thức mà cũng đầy thú vị với bất kỳ nhà lãnh đạo nào.

speed-of-trust

“Thương hiệu” là cái “hiệu” được “thương”, việc tạo dựng thương hiệu hay Thương hiệu Uy tín cho doanh nghiệp là khát khao của bất kỳ nhà lãnh đạo nào, đặc biệt trong thời khủng hoảng niềm tin. Nói cách khác, hành trình từ “Tự trọng cá nhân” (Self-Trust) đến “Văn hóa đáng tin” (High-Trust Culture) và từ “Văn hóa đáng tin” (High-Trust Culture) đến “Thương hiệu uy tín” (Trusted Brands) cũng chính là cách thức xây dựng thương hiệu hay nhất, hiệu quả nhất và bền vững nhất đối với mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia. Chuyên đề Văn hóa “Sức mạnh của Niềm tin” chính là lời giải cho công cuộc tái tạo văn hóa và kiến tạo thương hiệu của mỗi doanh nghiệp và của mỗi nhà lãnh đạo. 

Khi hoàn tất Chương trình BLP, Học viên sẽ được cấp Chứng chỉ "Lãnh đạo Đột phá / Breakthrough Leadership Program" (BLP) bởi PACE & 5 đối tác toàn cầu. Sau đó, nếu có nhu cầu, Học viên có thể đăng ký tham gia Chương trình US Trip (Cấu phần Học tập và Trải nghiệm tại Hoa Kỳ). Khi hoàn tất cả hai Chương trình BLP và Chương trình US Trip sẽ được cấp Chứng chỉ “Lãnh đạo Toàn cầu / Global Leadership Program” (GLP).
 

  

US Trip - Cấu phần Học tập và Trải nghiệm tại Hoa Kỳ này do PACE và American Management Association (AMA) phối hợp tổ chức, bao gồm: Cấu phần Học tập tại AMA; Cấu phần Trải nghiệm tại Thủ đô Washington, DC; Cấu phần Trải nghiệm tại thành phố New York.

Cấu phần học tập tại AMA

Trong cấu phần này, các Doanh nhân Học viên sẽ được học chương trình đặc biệt “Leading with Emotional Intelligence / Lãnh đạo với Trí tuệ Cảm xúc”. Đây là chương trình danh giá bậc nhất của AMA, học trong 03 ngày, với các chuyên gia hàng đầu, ngay tại trụ sở của AMA tại Washington DC (học bằng tiếng Anh, có phiên dịch trực tiếp qua tai nghe cá nhân).

 

Chương trình đào tạo tại AMA
 

LÃNH ĐẠO VỚI TRÍ TUỆ CẢM XÚC
Leading with Emotional Intelligence

Thúc đẩy gắn kết và giúp khai phá tối đa tiềm năng của đội ngũ trước thách thức.

Cấu phần Tham quan tại Thủ đô Washington, DC, Hoa Kỳ

Song song với cấu phần học tập tại AMA, Chương trình còn tổ chức cho các Học viên tham quan nhằm học tập và trải nghiệm với chương trình đặc sắc tại Thủ đô Washington, DC như sau (trong đó có những lịch trình tham quan và trải nghiệm do AMA triển khai):

1. World Bank / Trụ sở Ngân hàng thế giới
2. Capitol Hill / Khu vực Tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ
3. Library of Congress / Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ
4. The Lincoln Memorial / Khu Tưởng Niệm Lincoln
5. The Jefferson Memorial / Khu Tưởng Niệm Jefferson
Cấu phần Tham quan tại Thành phố New York, Hoa Kỳ

Sau khi hoàn tất chương trình học tập và trải nghiệm tại Washington DC, các học viên sẽ tiếp tục tham gia chương trình học tập và trải nghiệm tại New York (thành phố lớn nhất Hoa Kỳ) với các địa điểm tham quan như:

1. Wall Street / Phố Wall (Trung tâm tài chính lớn nhất thế giới)
2. The New York Stock Exchange / Sở Giao Dịch Chứng Khoán New York
3. Statue of Liberty / Tượng Nữ thần tự do
4. The United Nations / Trụ sở Liên hợp Quốc
5. Empire State Building / Tòa nhà Empire State
6. One World Trade Center (Trung tâm thương mại lớn nhất thế giới)

CẤU PHẦN BỔ TRỢ - LÃNH ĐẠO & SÁCH HAY

Cấu phần này là một phần rất quan trọng của chương trình nhằm bổ trợ và song hành với 6 cấu phần đào tạo nói trên. Theo đó, Học viên sẽ hiểu thêm tầm quan trọng của việc học từ sách và được giới thiệu để tìm hiểu những quyển sách tâm đắc dành cho những nhà lãnh đạo trong Bộ sách Lãnh đạo đặc biệt gồm 12 quyển bàn về 12 trường phái/ triết lý lãnh đạo có tầm ảnh hưởng và phổ biến nhất thế giới hiện nay:

Mức đầu tư

Học phí Chương Trình BLP

135.000.000 VNĐ (đã bao gồm 8% thuế VAT)

Mức phí Chương trình “US TRIP” (Tham quan & Học tập tại Hoa Kỳ):

 • Học phí ở Mỹ: 93.000.000 VNĐ (Học tại American Management Association/ AMA)
 • Phí chuyến đi: 146.000.000 VNĐ (Bao gồm: Vé máy bay khứ hồi, di chuyển nội địa theo lịch trình, khách sạn, ăn uống, di chuyển tham quan và bảo hiểm du lịch)

Mức đầu tư cho Chương trình GLP (gồm Chương trình BLP & Chương trình US TRIP): 

 • 374.000.000 VNĐ (Bao gồm Học phí Chương trình BLP, Học phí cấu phần tại Mỹ & Phí chuyến đi Mỹ)

Khai giảng

TP.HCM: 03/08/2024 (Học trong vòng 4 tháng)
(Với lịch học linh hoạt, phù hợp với lịch trình rất bận rộn của lãnh đạo)

Để biết thêm chi tiết về BLP
 vui lòng liên hệ

BAN TƯ VẤN
CHƯƠNG TRÌNH BLP

Email: BLP@PACE.edu.vn
Điện thoại: (028) 3837.0208

LÃNH ĐẠO ĐỘT PHÁ
THEO CHUẨN TOÀN CẦU

Việt Nam đã là một phần của thế giới và thế giới đã là một phần của Việt Nam, nên dù muốn hay không, doanh nghiệp Việt Nam phải cạnh tranh với thế giới không chỉ trên thị trường quốc tế mà còn ngay trên chính sân nhà của mình. Do vậy, việc phát triển năng lực cạnh tranh toàn cầu cho mình và cho doanh nghiệp là bài toán tất yếu của thời đại. Chương trình Lãnh đạo Đột phá / Breakthrough Leadership Program (BLP) ra đời nhằm giúp các doanh nhân và doanh nghiệp đưa ra lời giải cho “bài toán thời đại” này.

- PACE Institute of Management -

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN/ ĐĂNG KÝ THAM DỰ

CHƯƠNG TRÌNH BLP

Khai giảng
TP.HCM: 03/08/2024

Học trong vòng 4 tháng
(Với lịch học linh hoạt, phù hợp với lịch trình rất bận rộn của lãnh đạo)

Họ và tên *
Danh xưng *
E-mail *
ĐTDĐ *
Khóa học đăng ký *
validation.not_empty_allow
Thông tin khác

Vui lòng đọc & chấp nhận chính sách bảo mật dữ liệu của PACE

Trong trường hợp đăng ký online bị trục trặc, Quý vị vui lòng email về BLP@PACE.edu.vn
hoặc điện thoại tới (028) 3837 0208 (gặp BP.Tư Vấn Đào Tạo của Nhà Trường) để được hỗ trợ.

Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư cũng như Điều khoản dịch vụ của Google. Thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi sẽ được sử dụng theo Chính sách Bảo mật dữ liệu của PACE.